Privacy Policy

Privacyverklaring

Weijer Tuinen en Eco-Zwemmen, gevestigd aan Madridstraat 13, 9403 DV Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

www.weijertuinen.nl
www.ecozwemmen.nl

Madridstraat 13
9403 DV Assen
0592- 351 068


Persoonsgegevens die wij verwerken
Weijer Tuinen en Eco-zwemmen verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Relaties
Bedrijven: i. Naam, telefoon,, email, website, btw, kvk en iban nr. van het bedrijf (verplicht
                       opgeven*)
                  ii. Status particulier, bedrijf, leverancier of wederverkoper (verplicht opgeven*)
                 iii. Status toegevoegd en laatst gewijzigd

Contactpersonen    i. Aanhef en titels
                                  ii. Voornaam, tussenvoegsel, initia(a)l(en) en achternaam (verplicht opgeven*)
                                 iii. Telefoon werk, privé en mobiel (verplicht opgeven*)
                                 iv. Email (verplicht opgeven*)
                                  v. Taal
                                 vi. Geslacht
                                vii. Overleden
                              viii. Gebruikersnaam en wachtwoord (gecodeerd)
                                 ix. Wachtwoord ongecodeerd
                                  x. Status toegevoegd en laatst gewijzigd
Adressen    i. Adres, postcode en woonplaats (verplicht opgeven*) 
                    ii. 2 e adresregel en land
                   iii. Lat/Lng positie van het adres
                   iv. Status toegevoegd en laatst gewijzigd

Medewerkers  i. Aanhef en titels (verplicht opgeven*)
                         ii. Voornaam, tussenvoegsel, initia(a)l(en) en achternaam (verplicht opgeven*)
                        iii. Telefoon, mobiel, werk e-mail en privé e-mail (verplicht opgeven*)
                        iv. Geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum, BSN- en IBAN nummer (verplicht
                              opgeven*) 
                         v. Privé adres, postcode, woonplaats en land (verplicht opgeven*) 
                        vi. Gebruikersnaam en wachtwoord
Contract i. Soort contract, aantal uren, functie en data in dienst en uit dienst 
               ii. Dagen waarop gewerkt wordt, verlof en ziekte 
              iii. Certificaten
              iv. Behaalde diploma’s, cursussen en certificaten met vervaldatum 

* Mochten de verplichte gegevens niet aangeleverd worden, dan is het niet mogelijk om onze dienstverlening en werkgeversverplichtingen (optimaal) uit te voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@weijertuinen.nl dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Weijer Tuinen en Eco-zwemmen verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende grondslagen:

Doel

Grondslag

Telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

2. Grondslag van Overeenkomst

Het afhandelen van uw betaling.

2. Grondslag van Overeenkomst

Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

1. Grondslag Toestemming

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

2. Grondslag van Overeenkomst

Om goederen bij u af te leveren en diensten bij u uit te voeren.

2. Grondslag van Overeenkomst

Weijer Tuinen en Eco-zwemmen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

6. Grondslag van Gerechtvaardigd belangGeautomatiseerde besluitvorming
Weijer Tuinen en Eco-zwemmen nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Weijer Tuinen of Eco-zwemmen) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Weijer Tuinen en Eco-zwemmen bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet vereist.
Motivatiebrieven, CV’s, e-mails en overige documenten mbt sollicitatieprocedures, zullen 4 weken bewaard worden, tenzij anders overeengekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Weijer Tuinen en Eco-zwemmen verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Weijer Tuinen en Eco-zwemmen blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Weijer Tuinen en Eco-zwemmen maken op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Weijer Tuinen en Eco-zwemmen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@weijertuinen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Weijer Tuinen en Eco-zwemmen willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Weijer Tuinen en Eco-zwemmen nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@weijertuinen.nl

Wijzigingen
Weijer Tuinen en Eco-zwemmen houden zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Daarom wordt u aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig op de website te controleren.

 

Assen, versie januari 2023

© Copyright Weijer Tuinen 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen